maandag 29 april 2013

Onze biologische klok tikt ...

Onze ecotrip doorheen Antwerpen onlangs was zoals gezegd nog niet helemaal afgerond. Omdat we allebei onze ‘biologische klok’ voelen tikken, – en neen, stel je daar geen mama-achtige toestanden bij voor – hebben we een opleiding in ‘bio’ gevolgd. Het besef dat biologisch eten, drinken en leven zoveel voordelen biedt, is de laatste maanden alleen maar gegroeid onder onze hersenpannen. En hoe meer informatie we hierover kunnen lospietsen, hoe beter. 

Dat Bioforum Vlaanderen onze Vlaamse bioboeren een groot hart onder de riem steekt, zou je wellicht wel al kunnen denken. Maar daarnaast willen ze vooral bio promoten en onder de aandacht brengen. Wij zijn als het ware 'in hun val gestapt', maar hebben daar allesbehalve spijt van. Integendeel. Na een boeiende opleiding met enkele waar - en onwaarheden over bio, hadden we genoeg spreekvoer om onze treinrit naar huis helemaal vol te kletsen. En nu kunnen we ons ook officieel vrijwilligers van Bioforum Vlaanderen noemen. 


In het filmpje over de Wassende Maan vind je al kort terug wat Sofie vertelt over bio. Wij willen echter nog enkele weetjes met jullie delen hierover. 
 • Dat bio duurder is, is een veelgehoord excuus om niet naar de bioversie te grijpen van het product waarnaar je op zoek bent. Toch, als je weet hoeveel meer tijd, liefde en vooral hoeveel minder gifstoffen zich in deze producten bevinden, zou je zelfs geen twijfel meer mogen hebben. Het gaat ook een beetje om 'consuminderen'. Minder kopen, meer genieten en vooral minder leven in die wegwerpcultuur. 
 • Bioforum zette voor ons de redenen om bio te kiezen eens op een rijtje: van lekker puur, naar goed voor je lijf, schone akkers, vriendelijk voor dieren en tot slot 100% toekomst ... wat kunnen wij daar nog meer aan toevoegen? Steek maar eens een verse, zelfgekweekte wortel in je mond. Je ziet daardoor misschien niet plots je toekomst veranderen, maar elke biohap kan een stap in de goeie richting zijn! 
 • Niet zo'n leuk weetje, maar wel eentje dat blijft hangen is dat volkorenbrood wel eens slechter zou kunnen zijn dan de witte variant - blijkbaar is dit een algemeen geweten feit onder de biokenners. Bij volkorenbrood krijg je immers verschillende pesticideresiduen binnen, want elk graantje heeft zijn eigen 'verzorging' nodig. Er wordt een limiet gezet op het aantal restjes gif die er op ons eten mogen achterblijven maar er is nog geen onderzoek gedaan naar wat al die verschillende restjes gif doen als ze elkaar tegenkomen.   
 • Een mooi voorbeeldje van hoe een biokoe volgens ons toch dat tikkeltje gelukkiger lijkt: biokoeien mogen niet onthoornd worden. Vaak antwoordt 'een gangbare boer' daarop: als je dat niet doet, dan verwonden die beestjes elkaar! Maar dat is net het geheim van de bioboer: ze verwonden elkaar enkel als ze stress hebben. Als ze bijvoorbeeld niet voldoende ruimte hebben of niet buiten kunnen. De bioboer heeft daar geen problemen mee. Raak? 
 • Het voorbeeldje hierboven zouden we eigenlijk niet mogen geven. Want een van de principes van Bioforum Vlaanderen is ook om de 'niet-biomens' niet aan te vallen of negatief over te zijn. Hun doel is vooral om het positivisme uit te stralen en aan te tonen wat er goed is aan bio. Niet meteen wat slecht is aan de rest. Maar dit voorbeeldje was volgens ons wel treffend. En het toont ook meteen aan dat bio niet gelijk is aan vegetarisch zijn of worden. 
 • Tot slot hoopvol nieuws. Bio zal in de toekomst goedkoper worden. Zo goedkoop als de normale producten kan niet, want die zijn over het algemeen belachelijk laag - boeren kunnen niet meer leven van hun teelten, maar teren louter op subsidies. Er is dus verandering op komst en volgens Martine van Bioforum zullen de prijzen in de toekomst naar elkaar toegroeien. Nu is bio duur omdat er te weinig verdelers zijn en er te veel tussenstappen nodig zijn voor het product tot bij de klant raakt maar her en der schieten nieuwe initiatieven uit de grond. Al gehoord van Voedselteams, de zelfplukboerderij,... allemaal initiatieven om bio betaalbaarder te maken.Fier als we zijn, poseren we op de trappen in Antwerpen-Centraal met onze biofairtradebanaan. Antwerpen, tot de volgende!


Our biological clock is ticking... 

Our ecotrip through Antwerp isn't finished yet. As we both feel our 'biological clock' is ticking, - and no, it's not what you think, we are not broody! - we have been taking a course in 'bio' (organic). Our love of organic food and drink has been growing during the last few months. And the more information we can learn about this topic, the more we become hooked.


You can probably guess that Bioforum Vlaanderen is an organisation that supports our Flemish organic farmers. But alongside that their biggest job is to promote organic products. We have been 'trapped' by them but we don't regret it at all. On the contrary. After an interesting course with both true and untrue facts about 'organic foodstuffs', we had plenty to talk about to fill our long train trip home. And now we can call ourselves also officially, volunteers of Bioforum Vlaanderen.We want to share some interesting facts with you:

 • The excuse that we hear regularly is that organic food is too expensive. Still, if you know how much time, love and how much less poison there is in these products, you wouldn't hav any doubts about buying it. It's all about reducing our consumerism. Buy less, enjoy more and do not live in a throwaway culture anymore. 
 • Bioforum give you so many reasons why we should choose 'organic': from nice and pure, to good for your body, clean fields, good for animals and lastly 100% the future ... do we need to say more? Put a homegrown, pesticide-free carrot in your mouth. Maybe you do not see a sudden chance in your future, but every organic bite can bring you a step closer in the right direction.
 • Not that nice to know, but we do remember it. Whole-wheat bread may be worse than the white variant - it is something known by organic masters. You eat a lot more different kinds of 'pesticide residues', because every grain needs its own 'treatment'. There is a limit on the degree of pesticides in our food but there hasn't been research on the 'meeting' of different kinds of poison.
 • A nice example of how an organic cow must be happier: organic cows are not be dehorned. A 'common' farmer says: they will hurt each other if we don't do that. But that is the secret of an organic farmer: they only harm each other if they are stressed. For example if they do not have enough space or if they can't get outside. The organic farmer doesn't have any trouble with them harming one another... 
 • We shouldn't have given the example above. One of the principles of Bioforum Flandres is, that they don't want to attack the 'non-organic human being'. Their aim is especially to spread positivism and show the benefits of bio. But this example was quite striking. And it also shows that you don't have to be vegetarian if you want to be bio! 
 •  And some hopeful news: bio will be cheaper in the future. As cheap as common similar products now, is impossible, they are generally too low now - farmers can't even live from their own crops, but they live from subsidies. There is a change coming and according to Martine from Bioforum, the prices will become more comparable. Now organic food is quite expensive because there is not that many distributors and too many steps between the product on the field and the product and the customer. But there are some new initiatives. Have you ever heard of 'Voedselteams (Food Teams)', the pick your own farms, ... they will make organic food affordable.


Antwerp: see you later!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Al wie graag een berichtje achterlaat of een reactie schrijft: laat maar komen!