donderdag 4 april 2013

Het kind uithangen in het Bosque Eterno de los Niños

Na meer dan twee maanden Costa Rica's ecologische binnen-en buitenkant verkend te hebben hebben we, zoals gezegd, genoten van een beetje 'echte' vakantie omdat we dit land niet konden verlaten zonder enkele 'toppers' te verkennen.

Zoals jullie al konden zien, trokken we tijdens ons 'verlof' onder andere naar Monteverde - waar we het toch niet konden laten om eventjes weer de journalistieke toer op te gaan. El bosque Eterno de los Niños maakte ons wel heel curieus. Een bos volledig heropgebouwd met de hulp van kinderen van over de hele wereld? Dat konden we niet zomaar aan onze neus laten voorbijgaan. Dus lieten we het kind in ons weer eventjes helemaal uit de bol gaan - niet dat dat zo diep verscholen zat. 
 


Wendy Brenes Morera was ons interviewslachtoffer. Als expert in Het Eeuwige Kinderwoud en in het ecotoeristische aspect van Monteverde, was zij de meest geschikte persoon om met ons even gedachten en feiten uit te wisselen.

Bosque Eterno de los Niños (green zone) connects the reserves of Monteverde, Santa Elena and Arenal


In 1986 ging een Costa Ricaanse bioloog richting Zweden om daar in een school over het tropische regenwoud te spreken en vooral over al de problemen waar het mee te maken kreeg - Mensen die in het wildeweg bomen kappen voor hout en veeteelt, dieren die hun natuurlijke habitat zien verdwijnen en bedreigd worden met uitsterven,... De kinderen waren zo onder de indruk dat ze het niet konden nalaten om te vragen hoe zij zelf het regenwoud dan zouden kunnen redden? 'Heel eenvoudig', zo bleek: grond aankopen en volop herbebossen. En zoals jullie allemaal weten: kleine kinderen kunnen zorgen voor grote veranderingen! Ze organiseerden een aantal activiteiten waardoor ook de media op de trein sprong en zo werd boom na boom herboren met behulp van kinderen uit maar liefst 44 verschillende landen.
Ondertussen is El bosque Eterno de los Niños (BEN) uitgegroeid tot een enorme corridor - het grootste private natuurpark in Costa Rica- die de verschillende nog onaangetaste regenwoudgebieden in de regio van Monteverde (Arenal, Santa Elena en Monteverde) met elkaar verbindt. Op die manier kunnen de dieren die het regenwoud rijk is, zich heel gemakkelijk van het ene naar het andere deel verspreiden. Hun natuurlijke habitat wordt zo groter en dat zorgt ervoor dat hun overlevingskansen de hoogte in gaan - het BEN beschermt onder andere de leefwereld van de jaguar.Toeristen en donors betalen in principe voor het behoud en het herstel van het regenwoud. De zes rangers die het woud op dit moment telt, zijn niet genoeg om het bos te beschermen tegen jagers, houtkappers en onvoorziene gebeurtenissen. Ook het onderhoud van dit stuk natuurgebied is een eindeloos werkje. Daarom zijn vrijwilligers met de nodige kennis van zaken een grote hulpbron. Door de verdere uitbreiding van de corridor vergroot de diversiteit in de bomen- en dierenwereld en om dat te kunnen beschermen moeten die nieuwe levens uiteraard ook gekend zijn! Dus proberen ze onderzoekers en experts aan te trekken die ons met hun biologische hersenspinsels willen bijstaan.
De diversiteit van vogels is een goede indicator om te zien of de corridor effectief opbrengt - vooral de aanwezigheid van de Macaw wijst op succes. Wendy vertelde ons gepassioneerd over hun pogingen om een nieuwe corridor voor de dieren te voorzien tussen de verschillende natuurgebieden in de bergen van Monteverde en de kust. Concreet houdt dat in dat ze de mensen die in deze corridor wonen bewust willen maken van de noodzaak van dergelijke natuurlijke overgangsgebieden. Ze sporen hen aan om terug bomen aan te planten, om geen insecten te doden, ... Je voelt de passie en de goede intenties van onze woordvoerster. Ze hebben al heel wat verwezenlijkt in de loop der jaren maar jammergenoeg is het niet zo evident om natuurgebied te behouden en speelt geld vaak een grote rol. Wij wilden dit verhaal graag met jullie delen omdat we het toch wel bewonderenswaardig vonden wat een kleine groep Zweedse kinderen hier gerealiseerd heeft.   Releasing the inner child in Bosque Eterno de los Niños 

 

After more than two months discovering all the ecological aspects of Costa Rica, as you can see in our previous texts, we enjoyed a bit of 'real' vacation because we couldn't leave the country without seeing some 'highlights'.

One of the places we visited was Monteverde- where we couldn't help ourselves, we just had to interview someone. El bosque Eterno de los Niños made us very curious. An area reforested and protected with the help of children from all over the world? We couldn't ignore that. So we let go the child in ourselves for a moment - which wasn't that difficult.

Wendy Brenes Morera was our interview victim. Being an expert in The Children's Eternal Rainforest and in the eco touristic aspect of Monteverde, Wendy was the most suitable person to exchange thoughts and facts with us.

In 1986 a Costa Rican biologist went to Sweden to talk in a school about the tropical rainforest and mostly about the difficulties the rainforest had to deal with - people cut down the trees for wood or to keep cattles, distinction of animals,... just daily problems all rainforests have to deal with until today. The children were so touched by the story that they asked what they could do to save the rainforest. 'Very simple', it seemed: buy the ground and reforest it. And as you all know: little children can make big changes! They organised all kinds of activities that took the attention of the media which also jumped on the train and so it happened that tree after tree became reborn with the aid of children out of 44 different countries.
 
In the meantime El bosque Eterno de los Niños (BEN) has become an enormous corridor - it's the largest private reserve in Costa Rica - which connects the different protected rainforest areas in the region of Monteverde (Arenal, Santa Elena and Monteverde). Because of that the animals in these areas can go from one area to another very easily. Their natural habitat becomes bigger which increases their surviving chances - the BEN is amongst others a home for the jaguar.
 
Tourists and donors pay in principle for the conservation and the recovery of the rainforest. The six rangers who have to protect the forest against hunters, loggers and unforeseen circumstances, are not enough. Also the maintenance of this piece of nature is an endless job. Therefore volunteers with the necessary skills are a big help. To be able to protect the lives in the rainforest it is necessary to detect all the species of the plant and animal world. So they try to attract researchers and experts who want to assist them with their biological expertise.

The diversity of the birds is a good indicator to see if the corridor is effective - especially the presence of the Macaw is a sign of success.Wendy told us passionately about their attempts to make a new corridor for the animals between the different nature parks in the mountains of Monteverde and the coast. Concretely that means they try to make the people aware of the necessity of such a natural transition areas. They encourage the people to reforest, not to kill insects,... You can feel the passion and the good intentions of our spokeswoman. They have already realized a lot but it is not so easy to retain nature and unfortunately money is a key factor. We wanted to share this story with you because we think it is beautiful to see what these Swedish children have realized.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Al wie graag een berichtje achterlaat of een reactie schrijft: laat maar komen!