maandag 11 februari 2013

To earthship or not to earthship?

Soms maakt een kleine ontgoocheling - voor de tweede maal geen earthship te bekennen, wel een hoop met volle moed op elkaar gestapelde banden - plaats voor frisse hersenkronkels. Toch zijn we ervan overtuigd dat een earthship - in volle bloei of afgewerkt - ons pad sowieso wel nog eens zal kruisen. Ondertussen zullen jullie het moeten doen met de foto's van enkele geslaagde voorbeelden van dit zelfvoorzienend huis op onze Pinterestpagina. Voor diegene die nog nooit over het concept gehoord hebben raden we ook de film 'Garbage Warrior' aan.

Er zijn echter ook vele andere voorbeelden van huizen met een lage impact op het milieu. Natuurlijk materiaal blijkt hier in Costa Rica een onuitputbare inspiratiebron te zijn om te bouwen, te creëren en om te fantaseren. Naast de cob building waarmee jullie al kennismaakten, hebben we al enkele wonderen zien gebeuren met bamboe en andere houtsoorten.


Natural building in Rancho Mastatal

Vorige week waren we op bezoek in Rancho Mastatal, een plaats opgericht door  de Amerikaanse Tim O'Hara. Hier kunnen vrijwilligers en stagiaires van over de hele wereld een stukje van hun ecologische skills tentoonstellen. Vooral bouwgenieën hebben hun weg naar daar gevonden. Hij heeft een gigantisch stuk grond waarop hij mensen laat experimenteren met natuurlijk bouwen. Maar ook aquaponics, een zonne-oven, cob oven en het wormhotel zagen we bij hem opduiken. Nieuw voor ons was de rocketoven en een systeem om van vuile olie, brandstof te maken. Ook zagen we een systeem om een soort 'carbonnegatieve' houtskool te maken, dat dus in plaats van CO² uit te stoten, het goedje uit de lucht opneemt.

Tim O' Hara in front of his rocket oven
Artistic cob oven in Rancho MastatalHet is effectief wel een andere manier van bouwen dan bij ons. De open, houten constructies zijn knap, maar daarmee kan je in ons belgenlandje je voeten niet verwarmen. Bamboe schiet in onze contreien ook niet bepaald als onkruid uit de grond. Toch proberen we overal handige tips, leuke voorbeelden met ons mee te nemen en in ons hoofdje op te slaan. Zo is een huis met lemen muren een van de bouwsels die we ook in België al bezocht en goedgekeurd hebben - zie ons allereerste project: de Weegbree. Natuur is en blijft iets waar je vooral plaatselijk moet naar kijken.


The house of Tim O' Hara at Rancho Mastatal

Maar ondertussen staat ons tentje dus uitgestald in een stukje wild berggebied met een uitzicht over het op-en-top Costa Ricaans dorpje, Orosi, gelegen in een vallei in het midden van Costa Rica. Met een jeep bolden en rolden we voorbije woensdag al stutterend de berg op - een voedselvoorraad voor een week met ons meegezeuld - richting Sanctuary Farm. Het voelt voor ons echt een beetje als een zomerkamp waar we aan de natuur overgeleverd worden. Tijd dus om onze overlevingstechnieken bij te schaven ...


The view from our camping site

Ideeën ontspruiten, creaties beginnen te bloeien en zwarte besjes zorgen ervoor dat ons dagelijks energiepeil op de juiste hoogte staat. Onze natuurlijke wekker bestaat hier uit een portie brulapen die op veilige afstand hun gezang elke ochtend/nacht op ons loslaten.

Blackberries/powerfood hunting

Er is dan misschien geen afgewerkte earthship, - twee begonnen earthships smachten naar een beetje aandacht - de intenties bij de vrijwilligers zijn er wel. En als je het echt goed wilt doen dan heb je nood aan mankracht, tijd en investeringen. Iets wat hier voorlopig ontbreekt. In tegenstelling tot de grote groep vrijwilligers die we verwachtten, brachten we onze eerste dagen door met Matt en Soul - een hulpvaardige, aangename Canadees en een blinkende jonge hond die ons helemaal voor zich heeft weten te winnen. Ondertussen zijn we toch al met zes enthousiastelingen.


Soul and Matt

De lekkere vegetarische maaltijden zuiveren ons lichaam trouwens van het te veel aan chocolade van vorige week.We zijn bezig met onze zelf geïmproviseerde zithoek in de aarde ingewerkt en we wachten op zand om te beginnen aan de cob oven. We douchen ons te midden van de bananenplanten, we kijken toe hoe Matthew een serre in elkaar flanst met hetgeen hij vindt en hoe Campbell een kruidentoren bouwt. Zelf strooien we ook hier en daar wat zaadjes uit. We kunnen onze creativiteit de vrije loop laten gaan, niet altijd gemakkelijk zonder bepaalde voor de hand liggende middelen - probeer maar eens een hangmat op te hangen zonder touw- maar we rapen hier en daar afval bijeen en proberen samen met de anderen van ons kampplekje iets moois, functioneels en creatiefs te maken...Soul already likes our sitting corner
Evelien is digging the bench (to be continued)


To earthship or not to earthship

Sometimes a little disapointment occurs- for the second time there's no earthship when we expected one, only a pile of stacked tyres with a lot of courage - which makes place for new fresh brain spinnings. Still we're convinced that one day a real earthship will cross our pad. In the meantime you can find some pictures of good examples of these self-sustainable houses on our Pinterest page. For those who have never heard of the concept before, the film 'Garbage Warrior' is worth watching.

However, there are also a lot of other examples of houses that have a low impact on the environment. Natural material seems, in Costa Rica, an inexhaustible source of inspiration to build, create and fantasize. Next to the cob building, which you have already become familiar with, we have seen some wonders happening with bamboo and other woods.

Last week we visited Rancho Mastatal, a place founded by the American Tim O´Hara. Here people from all over the world can exhibit their ecological skills. Especially building geniuses have found there way to the rancho. He owns a gigantic piece of land where volunteers and trainees can experiment with natural building. But also a solar oven, a cob oven and a worm hotel we saw at his place. New for us were the rocket oven and a kind of system to make fuel out of used cooking oil. We also saw a system to make a kind of 'carbon negative charcoal' which instead of putting CO² in the air, it gets it out.

It is definitely a different way of building than we're used to in Belgium. The open, wooden constructions are cool, but those can't keep your feet warm in our regions. Bamboo doesn't shoot like weed out of the ground in Belgium. Still we try to collect some handy tips, nice examples and keep those in mind. One of the natural buildings we already saw and approved was a house with clay walls - our first project: de Weegbree. You have to use what nature gives you in your surroundings.

Meanwhile we dropped our tent in a wild piece of nature amidst the mountains with a view on Orosi, a real Costa Rican village, somewhere in the Central Highlands of the country. With a jeep we bounced and rolled last Wednesday to our new home - carrying a one-week supply of food with us - in the direction of Santuary Farm. It really feels as a summer camp where we are surrendered to nature. Time to work on our surviving techniques...

Ideas grow, creations start to flourish and blackberries feed our daily energy level. Howler monkeys take care of our natural alarm clock. Every morning/night they sing for us from a safe distance. There might not be a finished earthship - two begun earthships are begging for a bit of attention - the intentions among the volunteers are good. If you really want to build this kind of construction you need manpower, time and investments. Something that is lacking here right now. Unlike our expectations, there was nog big group of volunteers on the mountains. Instead we spent our first days with Matt and Soul - a helpful, nice Canadian and a young active dog who has won our hearts. Now there are already six enthusiastic people up there.

The delicious vegetarian meals are cleaning our bodies from the overload of chocolate last week. We are busy with our self-improvised sitting corner, embedded in the earth. We are waiting for sand to start on the cob oven. We're showering in the middle of banana plants. We are watching how Matthew creates a new greenhouse with the things he finds on the site and how Campbell builds a tower of herbs. We ourselves also strew some seeds around. We can unleash our creativity here, which is not always easy without some tools we take for granted - try to hang up a hammock without a rope - but we gather some garbage and try to make something beautiful, functional and creative of our camping site...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Al wie graag een berichtje achterlaat of een reactie schrijft: laat maar komen!